+48 67 28 29 926 holding@nowydom.com.pl

Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Nowy Dom Holding Sp. j. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Nowy Dom Holding B. M. Słowińscy Spółka jawna – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Siejaka 29 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie Spółka weszła wskutek zawieranych z Państwem umów i czynności przedumownych, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb i reklamacji.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Nowy Dom Holding Sp. j., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, przepisami prawa cywilnego oraz gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Nowy Dom Holding Sp. j. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nowy Dom Holding Sp. j. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Nowy Dom Holding Sp. j., w tym profilowaniu.
 2. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Spółka przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki. W odniesieniu do osób, które wyraziły Spółce Nowy Dom Holding Sp. j. zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej zgody. Zgodę odwołać można:
 • korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres: Nowy Dom Holding B. M. Słowińscy Spółka jawna – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Siejaka 29,
 • drogą elektroniczną – przesyłając stosowne oświadczenie na adres: holding@nowydom.com.pl
 • osobiście – w siedzibie naszej Spółki.
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Spółką Nowy Dom Holding Sp. j. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, biura obsługi rachunkowo-podatkowej.
 2. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:
 • telefonicznie: 67-28 29 927
 • drogą elektroniczną: holding@nowydom.com.pl
 • osobiście w siedzibie Spółki – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.